"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Privacy

Sitagre respecteert de privacy van haar cliënten. Alle informatie die aan Sitagre beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel.

De gegevensverwerking van Sitagre is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer m1648428.

Sitagre heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om haar gegevensverwerking te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Een en ander wordt beheerst door middel van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem van zusterbedrijf Ergatis dat is gecertificeerd volgens ISO 27001 en NEN 7510.

Personeel heeft een privacyverklaring getekend om de privacy van cliënten van Sitagre te respecteren en informatie over cliënten vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel en conform de instructies van de directie. Hiervoor heeft Sitagre een Sitagre Gedragscode Privacy en Informatiebeveiliging ontwikkeld.

Alle psychologen en psychiaters werken volgens de binnen hun beroepsgroep algemeen aanvaarde professionele richtlijnen.

Cliënten worden vooraf geïnformeerd over de werkwijze van het onderzoek bij Sitagre. Cliënten vullen een toestemmingsverklaring in waarmee zij instemmen met het onderzoek, de verwerking van hun persoonsgegevens en uitwisseling van informatie met betrekking tot hun gezondheid tussen Sitagre, verwijzend arts(en), behandelaar(s) en te raadplegen medisch specialist(en)/deskundige(n).

Cliënten hebben de mogelijkheid om voorafgaand aan rapportage aan de verwijzer persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen in de anamnese (het eigen verhaal van de cliënt) indien deze feitelijk onjuist zijn of niet relevant voor het doel van het onderzoek. Cliënten hebben het recht om rapportage van het onderzoek te blokkeren, indien het onderzoek niet is uitgevoerd in het kader van een verplicht contact in opdracht van de werkgever of een uitkeringsinstantie.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, is een aparte voorlichtingspagina gemaakt op deze website. Hierin is onder meer opgenomen welke persoonsgegevens Sitagre verwerkt van cliënten, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt, met wie de persoonsgegevens worden gedeeld en hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.